KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

ÜRÜN FOTOĞRAFIM (www.urunfotografim.com), 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Ürün Fotoğrafım, yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

AMAÇ VE KAPSAM

Bu politikanın temel amacı, Şirketimiz tarafından kişisel verilerin toplanması, saklanması, işlenmesi, paylaşılması ve aktarılmasına ilişkin süreçlerimiz hakkında Şirket yetkililerimizi, çalışanlarımızı, ortaklarımızı, müşterilerimizi, tedarikçilerimizi, iş birliği içinde olduğumuz kurumları ve bu kurumların çalışanlarını ve yetkililerini ve ayrıca kişisel verileri Şirketimiz tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir.

Şirketimizin temel prensibi, kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığı sağlamak, farkındalığı yükseltmek, ilgili tüm tarafların haklarını ve sorumluluklarını belirtmektir. Ürün Fotoğrafım KVKK ve ilgili yönetmelikte yapılacak değişikler doğrultusunda, Protokol’de değişiklik yapma hakkı saklıdır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirketimizin topladığı kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından birine veya birkaçına dayalı olarak işlenebilmektedir. Dolayısıyla öncelikle kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan birinin kapsamına girip girmediği Şirketimizce incelenmekte, bu şartlardan herhangi birinin mevcut olmaması halinde ise veri sahibinin daha önceden alınmış veya yeni alınan açık rızasına dayanılarak kişisel veriler işlemektedir.

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde sayılan şartlar ise şunlardır: Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının kanunlarda açıkça öngörülmesi, kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması, kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi, kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin, verisi işlenen kişilerin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması, veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler açısından kanunlarda öngörülmüş olması, veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler açısından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Bu kapsamda Şirketimiz, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir:

Şirketimizin ticari faaliyetini yürütebilmek ve müşteriler ile kurduğumuz alım-satım sözleşmesine dair edimlerimizi ifa edebilmek; yasal ve/veya idari yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek; çalışanlarımızla akdettiğimiz iş sözleşmeleri gereği işveren olarak üstlendiğimiz yükümlülükleri yerine getirmek; İş Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal ve/veya idari yükümlülüklerimizi yerine getirmek; İnsan kaynakları süreçlerinin planlanmak ve uygulamak; Personel özlük dosyalarının oluşturmak; İşçi sağlığı ve iş güvenliği süreçlerini yürütmek; İş ortaklarımız, müşterilerimiz veya tedarikçilerimiz ile olan ilişkileri yönetmek; Kurumsal iletişim ve yönetim faaliyetlerini planlanmak ve uygulamak; Şirketimizin, çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin güvenliğini sağlayabilmek; Mevzuattan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, ilgili resmi ve idari kurumlardan ya da yargı mercilerinden gelen talepleri yanıtlamak, gerekliliklerini yerine getirmek.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, topladığı kişisel verileri, Kanun’da öngörülen zorunluluklara ve Kurul tarafından alınan kararlara ve ilan edilen ikincil düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır.

Şirketimiz tarafından özel nitelikli kişisel verilerin açık rıza alınarak toplanması halinde, ancak yine veri sahibinin açık rızası olması şartıyla başka gerçek veya tüzel kişilere aktarılacaktır. Şu kadar ki bu veriler, Kanun veya diğer kanunların zorunlu kıldığı durumlarda veri sahibinin açık rızası olmadan da mevzuatta öngörülen şekilde ve sınırlarla bağlı olarak, yetkili kılınan idari veya adli kurum veya kuruluşa aktarılabilecektir.

Bununla birlikte, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde öngörülen durumlarda topladığımız kişisel veriler öngörülen hukuki sebebe bağlı olarak üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Şirketimiz, kişisel verileri Kanun’da ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve bu mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak paylaşmakta, sınıflandırmakta ve işlemektedir. İşbu Politika’nın yürürlük tarihi itibariyle yurtdışına veri aktarımımız yoktur. Yukarıda belirttiklerimiz çerçevesinde ve Kanun’un 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uyarak; yasal ve sözleşmesel yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, ticari amaçlarımız ve veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerini ihlal etmeyecek şekilde meşru menfaatlerimiz doğrultusunda mali, hukuksal, işe alım gibi hizmetleri alabilmek, kanun ve yargı kararları ile idari uygulamalardan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için ve kişisel verilerin işlenmesinin gerektirdiği sınırlar dahilinde kişisel verileri yetkili kurum ve kuruluşlar, adli, resmi ve idari makamlara aktarabiliyoruz. Kanun’un 8. maddesi ve işbu Politikamız etrafında yapacağımız veri aktarımı verinin Kanun’a aykırı şekilde işlendiği anlamında olmayıp, bu bağlamda veri aktarımı yaptığımız ve yapacağımız tüm gerçek ve tüzel kişilere veriyi uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya yazılı başvuru gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Veriler yasal sürelere tabi olarak kendi veri tabanlarımızda tutulmakta, bulut ortamına aktarılmamaktadır.

Bu kapsamda;

• Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alma,

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,

• Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenme,

• Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep etme,

• Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,

• Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep etme,

• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

Kişisel veri sahipleri yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini, hak sahibi olduklarını belgelendirmek suretiyle, www.urunfotografim.com web sitemizde bulunan iletişim formları aracılığıyla elektronik ortamda şirketimizin Ürün Fotoğrafım Özge Dinçer şirketi, “Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya Evleri A (Kule) Blok No:23/A İç Kapı No:150 Üsküdar/İSTANBUL” adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize başvuru formu ile yapılacak şahsen başvurular ile iletebilirler veya www.urunfotografim.com web sitemizde bulunan iletişim bilgilerimiz üzerinden, noter kanalıyla veya güvenli elektronik imza kullanmak kaydıyla info@urunfotografim.com adresine elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Veri sahibinin böyle bir talebinin Şirketimize iletilmesi halinde, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ilgili talep sonuçlandırılmaktadır. Veri sahibinin talep ettiği işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde veya yazılı olarak verilecek cevabımızın on (10) sayfayı aşması halinde, 10.03.2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde belirtilen ücret alınabilecektir.

ÖDEME VE SİPARİŞLER

Müşteri (son kullanıcı), ödeme yöntemine, üyeliğine ve siparişine ilişkin bilgilerin, ödemenin gerçekleştirilebilmesi ve ödeme usulsüzlüklerinin önlenmesi, araştırılması ve tespit edilmesini temin amacıyla iyzico Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye aktarılmasına ve iyzico tarafından https://www.iyzico.com/gizlilik-politikasi/ adresindeki Gizlilik Politikası’nın en güncel halinde açıklandığı şekilde işlenmesine ve saklanmasına rıza göstermektedir.

Saygılarımızla,
Ürün Fotoğrafım